ბლოგი

სასარგებლო ინფორმაციები ვიზის მისაღებად

საკონსულოს უმეტესობა საქართველოში ითხოვს სააპლიკაციო ფორმების შევსებასა და სხვა უამრავ დოკუმენტაციას, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში დამაბნეველია უცხო ქვეყანაში გამგზავრების მსურველთათვის . აპლიკაციის ფორმების შევსებისა და დოკუმენტაციის მომზადევის სისწორე, მასში მითითებული ინფომაციის სუზუსტე უმეტესწილად გავლენას ახდეს ვიზის მიღებაზე. აქედან გამომდინარე, სააპლიკაციო ფორმები და დოკუმენტაციის მომზადება მეტად მნიშვნელოვანია!

ქვემოთ გაშლილია ამ ორი საკითხის შესახებ დეტალები. თუმცა მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ Free Travel LTD-ის ჯგუფი მომხმარებლებს სთავაზობთ:
✔ უფასო სავიზო საინფორმაციო მომსახურებას ნებისმიერი ქვეყნის ვიზის მისაღებად
✔ უფასო სატელეფონო კონსულტაციას; ✆ +995 599 479955
✔ სააპლიკაციო ფორმები და გასაუბრების დღის დანიშვნა;
✔ საბუთების გადახედვა;
✔ სამოგზაურო დაზღვევა;
✔ სასტუმროსა და ბილეთის ჯავშანი / ტურისტული პაკეტი;
✔ სრული სავიზო მომსახურება;

განვიხილოთ საბუთების ჩამონათვალი, რომლებსაც საკონსულო ითხოვს ხოლმე ტურისტული ან კერძო ვიზისთვის.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
– ტურისტული ვიზა შენგენის ზონაში შემავალი ქვეყნის ტერიტორიაზე მაქსიმუმ 90 დღე დარჩენის უფლებას გაძლევთ!
– ტურისტული ვიზა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოში ძირითადად გაიცემა 10 წლის ვადით!
– ტურისტული ვიზა დიდი ბრიტანეთის საკონსულოში გაიცემა მინიმუმ 6 თვის ვადით!
– ტურისტული ვიზა კანადის საკონსულოში გაიცემა მინიმუმ 6 თვის ვადით და ხშირ შემთხვევაში !
– საბუთების არასრულყოფილი სახით წარმოდგენა არის განაცხადის მიღებაზე უარის თქმის მიზეზი! ასეთ შემთხვევაში განმცხადებელმა ხელახლა უნდა შეათანხმოს განაცხადის შემოტანის თარიღი და საათი.
– ყალბი, ან გაყალბებული საბუთების წარმოდგენა არის ვიზაზე უარის თქმის მიზეზი.
– ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა საბუთი განმცხადებელმა უნდა შემოიტანოს დათქმულ დროს მოთხოვნილი ფორმით. საელჩო არ იღებს ვალდებულებას, გამოიყენოს შეთანხმების გარეშე ფაქსით ან ელ. ფოსტით გამოგზავნილი საბუთები.
– ყველა ქართულ ენაზე წარმოდგენილი დოკუმენტი ნათარგმნი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად!!!
– საბუთი შეიძლება გაცემული იყოს ვიზის მოთხოვნამდე მაქსიმუმ ერთი თვითადრე!!!
– საელჩო იტოვებს დამატებითი საბუთების მოთხოვნის უფლებას!!!

1.რას ამოწმებს საელჩო? რა საბუთები უნდა წარმოადგინოთ?
1.1 ერთი სრულყოფილად შევსებული ანკეტა (ინგლისურ ენაზე ან იმ ქვეყნის ნაციონალურ ენაზე, რომლის საკონსულოშიც შედიხართ);

2.საელჩო ამოწმებს პირად მონაცემებს:
2.1 პასპორტი, რომელიც არ უნდა იყოს 10 წელზე ძველი და რომელსაც მოქმედების ვადა სულ მცირეკიდევ 6 თვე და მინიმუმ ორი თავისუფალი გვერდი აქვს, ასევე ამავე პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდის ასლი;
2.2 ძველი პასპორტი ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების გვერდების ასლებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
2.3 ფოტოსურათი :
*ორი ბიომეტრული 3.5X4.5 (გადაღებული ბოლო ერთი წლის განმავლობაში) შენგენის, დიდიბრიტანეთისა და კანადის აპლიკაციის შემთხვევაში
*5X5 ზე ამერიკის საკონსულოს აპლიკაციის შევსებისათის. არ არის საჭირო დაბეჭდილი,საკმარისია მხოლოდ CD-ზე ჩაწერილი

3.საელჩო ამოწმებს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ფინანსურ უზრუნველყოფას:
3.1 სამსახურის ცნობა
*დაწერილი იყოს ორგანიზაციის ბლანკზე,
*დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ხელმძღვანელის ან პერსონალზე პასუხისმგებელი პირისხელმოწერითა და ბეჭდით.
*დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას განმცხადებლის სამსახურეობრივი პოზიციისშესახებ,
*რამდენს შეადგენს მისი ყოველთვიური შემოსავალი დარიცხვით ან დარიცხვის გარეშე.(საშემოსავლოს ჩათვლით თუ მის გარეშე)
*მისმა ბოლო ექსვსი თვის მანილზე შემოსავალმა რამდენს შეადგინა, თანხის სრული რაოდენობა.
*თუ რომელი წლიდან მუშაობს ამ სამსახურში,
*ერიცხება თუ ხელზე იღებს ხელფასს. თუკი ერიცხება , ცხრილის სახით ბოლო 6 თვის დასახელება და ხელფასების რაოდენობა.
3.2 დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ განმცხადებელი საკუთარი სახსრებით
დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს. მაგალითად: ცნობა დანაზოგის,
ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის შესახებ; ბოლო 3-6 თვის ამონაწერი სახელფასო
ანგარიშიდან;
3.3 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);
3.4 უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის ცნობა

4. ინდივიდუალური მეწარმისა და შპს შემთხვევაში:
4.1 კომპანიის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
4.2 კომპანიის ბოლო 3-6 თვის ბრუნვა
4.3 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);
4.4 ბუღალტრისაგან ან დირექტორისაგან გაცემული ცნობა დივიდენტის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

5. პენსიონერმა მოქალაქეებმა:
5.1 უნდა წარმოადგინონ საპენსიო წიგნაკი.
5.2 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);

6. იმ შემთხვევაში თუ აპლიკანტს აფინანსეფს სხვა პირი, ამ პირმა უნდა წარმოადგინოს:
6.1 დაფინანსების წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ადამიანი უფინანსებს აპლიკანტს, ავიაბილეთით,
სასტუმროს, კვების , ვიზის საფასურსა და სხვა ყველა ხარჯებს.
6.2 ნათესაობის დამადასტურებელი მოწმობა, იმ შემთქვევაში თუკი დამფინანსებელი აპლიკანტის და,
ძმა, დედა, მამა, შვილი, ბებია, ბაბუა, ბიძა ან მსგავსი ნათესავია.
6.3 სამსახურის ცნობა
* დაწერილი იყოს ორგანიზაციის ბლანკზე,
* დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ხელმძღვანელის ან პერსონალზე პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერითა და ბეჭდით.
* დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას განმცხადებლის სამსახურეობრივი პოზიციის
შესახებ,
* მისმა ბოლო ექსვსი თვის მანილზე შემოსავალმა რამდენს შეადგინა, თანხის სრული რაოდენობა.
* თუ რომელი წლიდან მუშაობს ამ სამსახურში,
*ერიცხება თუ ხელზე იღებს ხელფასს.თუკი ერიცხება , ცხრილის სახით ბოლო 6 თვის დასახელება და ხელფასების რაოდენობა. საბუთი შეიძლება გაცემული იყოს ვიზის მოთხოვნამდე მაქსიმუმ ერთი თვითადრე.
6.4 დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ დამფინანსებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს აპლიკანტის მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს. მაგალითად: ცნობა დანაზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის შესახებ; ბოლო 3-6 თვის ამონაწერი სახელფასო ანგარიშიდან;
6.5 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში); 6.6 უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის ცნობა

7.მოწვევის შემთხვევაში, როდესაც აპლიკანტს იწვევს სხვა უცხო ქვეყანაში მყოფი პირი:
7.1 სავალდებულოა მოწვევის ორიგინალი წერილი
7.2 ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი მოწმობა, იმ შემთხვევაში თუ მომწვევი პირი არისაპლიკანტის დედა, მამა, და, ძმა, შვილი, ბიძა ან ასე შემდეგ.
7.3 ავსტრიაში წამსვლელთათვის, შვეიცარიის საკონსულოში უნდა გქონდეთ, როგორც მოწვევის ამობეჭდილი ვარიანტი, ასევე უნდა იყოს მომწვევის მიერ გადაგზავნილი ელექტრონული ფოსტით აუცილებლად შემდეგ მისამართზე tif.visatiflis@eda.admin.ch
7.4 ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო მოწვევით გამგზავრების მსურველთათის აუცილებელია მოწვევის ორიგინალი I -134 […]