ვიზები

უმეტესი საკონსულო საქართველოში ითხოვს სააპლიკაციო ფორმების შევსებას. აპლიკაციის ფორმების შევსების სისწორე, მასში მითითებული ინფომაციის სუზუსტე ხშირ შემთხვევაში გავლენას ახდეს ვიზის მიღებაზე. აქედან გამომდინარე, სააპლიკაციო ფორმები მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია.

სწორედ ამიტომ, შპს „ფრი თრეველი“ გათავაზობთ:
– კონსულტაციას ნებისმიერი ქვეყნის აპლიკაციის ფორმების შევსებაში;
– დაგინიშნავთ საკონსულოში ვიზების საბუთების შეტანის დღეს;
– გადაგიხედავთ ტურისტული ვიზისათვის წარსადგენ დოკუმენტაციებს.

საქართველოს რესპუბლიკის სავიზო ინფორმაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

2014 წლის 1 სექტემბერს საქართველოში ამოქმედდა ახალი სავიზო პოლიტიკა. განისაზღვრა იმ ქვეყნების სია, რომელთა მოქალაქეებს (მოქალაქეობის არმქონე პირებს) მოკლევადიანი ვიზიტების შემთხვევაში, საქართველოში უვიზოდ შემოსვლის უფლება აქვთ. ვრცლად სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს საკონსულო მომსახურების ვებ-გვერდზე: www.geoconsul.gov.ge.

უცხოელს მოკლევადიანი ვიზის საფუძველზე შესაძლებლობა აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდეს 90 დღის განმავლობაში 180 დღიან პერიოდში. საქართველოს გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა 90 დღის ხანგრძლივობით და არის საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოპოვების წინაპირობა.

საგარეო საქმეთა სამინისტროში მოქმედებს ვიზის გაცემის ელექტრონული სისტემა, რომლის განაცხადიც შეგიძლიათ შეავსოთ შემდეგ მისამართზე: www.evisa.gov.ge

საქართველოს ვიზის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, დაინტერესებული პირის მიერ უარის გადაწყვეტილების გაცნობის დღიდან ერთი 1 (ერთი) თვის ვადაში.
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ავსტრალიის თანამეგობრობაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ინფორმაცია ახალ სავიზო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით:
2012 წლის 16 ივლისიდან, ავსტრალიის საელჩო ქ.ანკარაში წყვეტს პასპორტებში ეტიკეტირებული ვიზის (სავიზო ბლანკის) განთავსებას.

ცვლილება ეხება როგორც დროებით, ასევე მუდმივ ბიზნეს, ტურისტულ, პარტნიორულ და სტუდენტურ ვიზებს.

ეტიკეტის გარეშე მგზავრობამ შეამცირა ვიზის გაყალბების რაოდენობა. ეტიკეტისაგან განსხვავებით, რომელიც შესაძლებელია გაყალბდეს, ელექტრონული თანხმობა რეალურად ადასტურებს მგზავრის ვიზის ხანგძლივობას.

მგზავრებს ავსტრალიაში გასამგზავრებლად აღარ ესაჭიროებათ ვიზის ეტიკეტი (ბლანკი) პასპორტში. ვიზა დაკავშირებულია მის პასპორტთან, რომელიც წარდგენილი იყო სავიზო აპლიკაციასთან ერთად. კლიენტმა მგზავრობისას თან უნდა იქონიოს პასპორტი და სავიზო აპლიკაცია. ვიზის მსურველი მოქალაქეები ასევე მიიღებენ წერილს ვიზის გაცემის შესახებ. საელჩოები მოქალაქეებს ურჩევენ მგზავრობისას პასპორტისა და სავიზო აპლიკაციის გარდა, ასევე იქონიონ ვიზის გაცემის წერილიც, თუმცა მათი პასპორტი და სავიზო განაცხადის ფორმაც საკმარისია ავიაკომპანიის თანამშრომლებისათვის, რათა დარწმუნდნენ ძალაშია თუ არა მგზავრის ვიზა.

ავსტრალიის ელექტრონული სისტემა ავიაკომპანიის თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს შეამოწმონ კლიენტის ვიზის სტატუსი ავსტალიიდან გამომგზავრების დროსაც.

ავიაკომპანიებს აქვთ საშუალება 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში დაუკავშირდნენ ავსტრალიის სახელმწიფოში შესვლის ოპერაციების ცენტრს. ამ ახალი სისტემას აქვს რამდენიმე უპირატესობა:

მოქალაქე არ აგზავნის თავის პასპორტს საელჩოში. საელჩო მოითხოვს მოითხოვს მხოლოდ აპლიკანტის პასპორტის ბიომეტრიული მონაცემების შემცველი გვერდის ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს და სავიზო განაცხადდთან ერთად.
თუ კლიენტმა არ წარმოადგინა რომელიმე ორიგინალი დოკუმენტი, არ არის ფოსტით გაგზავნის ან კლიენტისათვის უკან გაგზავნის მომსახურება.
დროის დაზოგვის მიზნით, შესაძლებელია აპლიკანტს გაეგზავნოს ელექტრონული შეტყობინება ვიზის მიღების შესახებ.
ახალი სისტემა აპლიკანტს საშუალებას აძლევს სავიზო განაცხადი შეიტანოს ავსტრალიის საელჩოში და ამავდროულად სხვა ქვეყნის საელჩოშიც.
არ არის პასპორტის დაკარგვის ან არასწორ მისამართზე გაგზავნის საფრთხე.
როგორ გაიგებს აპლიკანტი რა მოთხოვნებს უყენებს მას საელჩო ვიზის მისაღებად?

აპლიკანტი მიიღებს წერილს ვიზის მოქმედების ვადისა და შესაბამისი პირობების შესახებ.

თუ აპლიკანტი დაკარგავს აღნიშნულ წერილს ან დასჭირდება დამატებითი ინფორმაცია, მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება ონლაინ სისტემა „VEVO–ს” მეშვეობით.

“VEVO”არის ონლაინ სისტემა, რომელიც ხელმისაწვდომია ვიზის მქონე მოქალაქეებისათვის, რათა გადაამოწმონ დეტალები მათ სახელზე გაცემული ვიზის შესახებ.

აღნიშნული სისტემის მეშვეობით ვიზის მფლობელ მოქალაქეს შეუძლია გადაამოწმოს შემდეგი სხის ინფორმაცია:

ვიზის კლასი (კატეგორია) და ქვეკლასი (ქვეკატეგორია)
ვიზის გაცემისა და ვადის გასვლის თარიღი
ვიზის ნომერი
ავსტრალიის ტერიტორიაზე შესვლის თარიღი
თანმხლები პირების სია
შესვლის რაოდენობა
ქვეყანაში ყოფნის პერიოდი
სისტემა „VEVO“-ს შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ–გვერდზე: www.immi.gov.au
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

ამერიკის შეერთებული შტატები

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის არასამიგრაციო ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ. თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.
საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

• სავიზო განაცხადის ფორმა DS160–ის შევსების დასტური. აღნიშნული ელექტრონული ფორმა ივსება შესაბამის მისამართზე: https://ceac.state.gov/GENNIV/;
• მოწვევა;
• კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები ;
• 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე, ელექტრონულად ატვირთული სავიზო განაცხადის ფორმა DS160–ის შევსებისას;
• ცნობა დამსაქმებლისგან (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით) გაცემული ან ნათარგმნი ინგლისურ ენაზე;
• პენსიონერი (ცნობა და საპენსიო ანგარიშის ნომერი);
• მოსწავლე/სტუდენტი (ცნობა სასწავლებლიდან);
• ფინანსური უზრუნველყოფა ( მაგალითად: საბანკო ამონაწერი);
• არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშბლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
• პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;

ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთნ ერთად;

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ავსტრიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ავსტრიის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

C ტიპის ვიზა (90 დღემდე-მოკლევადიანი) გაიცემა ქ.თბილისში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

D ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე-გრძელვადიანი) გაიცემა ქ.ბაქოში (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა) ავსტრიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

დიპლომატიური ტიპის პასპორტის მფლობელთათვის:

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ფლობს დიპლომატიური ტიპის პასპორტს ავსტრიის რესპუბლიკაში შესასვლელად ვიზა არ ესაჭიროება.

სამსახურებრივი ტიპის პასპორტის მფლობელთათვის:

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ფლობს სამსახურებრივი ტიპის პასპორტს ავსტრიის რესპუბლიკაში შესასვლელად ესაჭიროება ვიზა.

საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი (მოკლევადიანი ვიზის მიღების შემთხვევაში):

პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროს მოცულობის ფარგლებში, რომელიც ფარავს მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.eda.admin.ch/tbilisi
სავიზო განაცხადის დამატებითი გვერდი;
მოწვევა.
ორდინალური ტიპის პასპორტის მფლობელთათვის:

საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი (მოკლევადიანი ვიზის მიღების შემთხვევაში);

საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ.

სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.eda.admin.ch/tbilisi
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
მოქმედი ვიზების ასლები;
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროს მოცულობის ფარგლებში, რომელიც ფარავს მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
დახურული ბილეთის ჯავშანი (ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
სასტუმროს ჯავშანი;
მოწვევის წერილი, რომელშიც მითითებული უნდა იქნას; ვისაც იწვევს იმ პირის სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი. შვეიცარიაში/ავსტრიაში/შენგენის ზონაში დარჩენის ვადის ხანგრძლივობა და შვეიცარიაში/ავსტრიაში/შენგენის ზონაში შესვლის თარიღი, მისაწვევ და მიწვეულ პირს შორის არსებული ურთიერთობის განმსაზღვრელი დოკუმენტი, დასტური იმისა, თუ ვინ დაფარავს მგზავრობის და განთავსების ხარჯებს, თუ ხარჯებს ფარავს მიმწვევი პირი, მაშინ უდნა იქნას წარმოდგენილი ცნობა სამსახურიდან და წერილი დამსაქმებლისგან ასევე, ვალდებულება იმისა, რომ მიწვეული პირი ვიზის მოქმედების ვადის გასვლამდე დატოვებს შვეიცარიას/ავსტრიას/შენგენის ზონას.(აღნიშნული საბუთები შეიძლება გადმოგზავნილი იქნას ფაქსით ან ინტერნეტ ფოსტის საშუალებით);
მიმწვევი პირის ავსტრიის/შვეიცარიის პასპორტის ასლი (სურათიანი გვერდის ასლი) და თუ შესაძებელია მიმწვევის ქორწინების მოწმობის ასლი;
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნათარგმნი და დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.შესაძლებელია საკონსულოს მიერ მოთხოვნილი იქნას დოკუმენტი აპოსტილით დამოწმებული).
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/გერმანულ/იტალიურ/ფრანგულ ენებზე (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლისგან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
ფინანსური გარანტია (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ ცნობა).
საკონსულო მოსაკრებელი- 35 ევრო

ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთნ ერთად;

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში შესასვლელი ტურისტული კატეგორიის ვიზები გაიცემა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას 15 დღის მოქმედების ვადით.
ერთჯერადი ვიზის ღირებულებაა $25, ხოლო მრავალჯერადის $35.

ქ.კიევში ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საელჩო:
მისამართი: Observatorna St, 19, 01901, Kiev
ტელეფონი:(00202) 27950957
ფაქსი: (00202) 27947990
E-mail: eg.emb-Kiev@mfa.gov.eg
Web-site: http://www.mfa.gov.eg/Kiev_Emb


ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.eg/mfa_portal/en-gb/

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მიემგზავრებიან ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ტურისტული ან საქმიანი მიზნებისთვის თავისუფლდებიან ვიზის მიღების ვალდებულებისგან არაუმეტეს 90 (ოთხმოცდაათი) დღისა 180 (ას ოთხმოცი) დღის განმავლობაში მათი პირველი შესვლის დღიდან.
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აპირებენ დარჩნენ ბრაზილიის ტერიტორიაზე 90 დღეზე დიდხანს,ან თუ განზრახული აქვს რაიმე საქმიანობის ან ანანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება, ვალდებულნი არიან მიიღონ სათანადო ვიზა.


ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: www.itamaraty.gov.br
ქ. თბილისში ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
მისამართი: ჭანტურიას ქ. # 6/2, თბილისი 0108;
ტელ: (+995 32)2 932 419
ელ-ფოსტა: brasemb.tbilisi@itamaraty.gov.br

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).
ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 -დან 18:00სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0 900 007 001 გვარისა და პასპორტის ნომრის მითითებით. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს.
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო ასევე გასცემს პორტუგალიასა და ფინეთში მოკლევადიანი ვიზიტით (90 დღემდე ვადით) გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეთათვის ვიზებს.
საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:
• საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
• ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე, სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა:http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/UB__Visabestimmungen.html;
• წინა პასპორტის, ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
• წერილობითი მოწვევა გერმანიიდან ასლთან ერთად;
• მასპინძლის მიერ ვალდებულების თავის თავზე აღების შესახებ განცხადების ორიგინალი ასევე ასლით.აღნიშნული საბუთის არარსებობის შემთხვევაში: დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომგანმცხადებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს.მაგალითად: ცნობა დანზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის, წლიური ბრუნვის შესახებ;
• გამგზავრების მიზნიდან გამომდინარე:
• ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთების ორიგინალი და ერთი ასლი:მაგ.დაბადებისმოწმობები, ქორწინების მოწმობები თარგმანთან ერთად;
• ნაცნობობის დამადასტურებელი საბუთები: მაგ.ფოტოები;
• შესაბამის შემთხვევაში: მომწვევი პირისქვეყანაში ყოფნის უფლების ასლი;
• სამშობლოში დაბრუნების მოტივაცია თქვენი ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე:
• ქორწინების მოწმობის, შესაბამის შემთხვევაში განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალებისმოწმობის ორიგინალი +ერთი ასლი და თარგმანი;
• არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი +ერთი ასლი და თარგმანი;
• ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის მითითებით, სტუდენტის დამადასტურებელი მოწმობა,სამეწარმეო რეესტრის ცნობა წლიური ბრუნვის მითითებით, უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებულიშემოსავლის; ცნობა და ა.შ. +თარგმანი;
• ბოლო 3 თვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
• სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის ( ორიგინალი და ასლი)–15 დამატებითი დღე;
• განაცხადის დამუშავების საფასური 35 ევროს ოდენობით;
• იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება, ორივე მშობელი პასპორტით ან პირადობის მოწმობით(+ერთი ასლი)პირადად უნდა გამოცხადდეს საელჩოში დაწარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობა;
ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთნ ერთად;
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.სტამბოლში (თურქეთის რესპუბლიკა)დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ, ხოლო საბუთების წარდგენა უნდა განხორციელდეს ქ.თბილისში დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოსთან არსებულ "Uk Visa Application Centre"-ში.

2013 წლის 31 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქე, რომლებიც გეგმავს დიდ ბრიტანეთში გამგზავრებას 6 თვემდე მეტი ვადით, დამატებით უნდა წარადგინოს ცნობა ტუბერკოლოზის არქონის შესახებ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: http://visa4uk.fco.gov.uk/)
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
სამოგზაურო დაზღვევა (ორიგინალი და მისი ასლი)
ბილეთის ჯავშანი;
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული)
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ ენაზე (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);
ფინანსური გარანტია განცმხადებლის ან მისი სპონსორის(ფინანსური მდგომარეობის დამადასტურებელ საბუთი უნდა იყოს საბანკო ამონაწერის სახით, რომელიც ანკეტის შევსების თარიღამდე 3 თვით ადრე პერიოდიდან უნდა იწყებოდეს და არ უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ წერილს ბანკიდან განმცხადებლის ან მისი სპონსორის ნაშთის შესახებ.);
სტუდენტებმა ყოველთვის უნდა წარმადგინონ თავიანთი ჩარიცხვის წერილის ორიგინალი ბრიტანეთის უნივერსიტეტიდან, კოლეჯიდან თუ სკოლიდან.
საკონსულოში წარდგენილ საბუთი უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა ორიგინალის სახით;
შესაბამისი საკონსულო მოსაკრებელი გადახდილ უნდა იქნეს ელექტრონული ფორმით.ელექტრონული (ონლაინ) გადახდის განხორციელება შესაძლებელი ვიზა და მასტერქარდის ტიპის, როგორც სადებეტო ისე საკრედიტო ბარათებით.

ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთნ ერთად;
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ესპანეთის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ესპანეთის სამეფოში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

მოკლევადიანი (90 დღემდე მოქმედების ვადით) ვიზა გაიცემა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ, ხოლო გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა ქ. სტამბოლში (თურქეთის რესპუბლიკა) ესპანეთის სამეფოს გენერალური საკონსულოს მიერ.

2013 წლის 16 სექტემბრიდან სავიზო განაცხადები ჩაბარებული ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოში განსახილველად გადაიგზავნება ქ. პრაღაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა) არსებულ ჰოლანდიურ რეგიონალურ-ადმინისტრაციულ და საკონსულო ოფისში.სავიზო განაცხადები განიხილება არა უმეტეს 14 დღის ვადაში.

ნიდერლანდების საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
განმცხადებლის პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა http://georgia.nlembassy.org/);
პირადობის მოწმობის ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
ესპანეთის სამეფოს მოქალაქისგან ან მუდმივი რეზიდენტი უცხოელისგან დამოწმებული მოწვევის ორიგინალი-ასლი.იმ შემთვევაში თუ მომწვევი მეუღლესთან ერთად ფლობს ქონებას, მოწვევას მეუღლეც აწერს ხელს.
მომწვევის პასპორტის ასლი
მომწვევის უკანასკნელი სამი თვის ხელფასის ცნობა და მისი სამუშაო ხელშეკრულების ასლი (თვიურიშემოსავლის მინიმალური თანხა-1.186,37 ევრო);
სტუდბილეთი, თუკი განმცხადებელი სწავლობს საქართველოში;
ცნობა სამსახურიდან ინგლისურ ენაზე;
საბანკო ამონაწერი ბოლო სამი თვის;
თბილისი-მადრიდი-თბილისის მიმართულებით სრული ბილეთის ჯავშანი;
სასტუმროს ჯავშანი;
განაცხადის დამუშავების საფასური: 35 ევრო
სამგზავრო/სამედიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის, დაზღვევის მოქმედების ვადა უნდა იყოს 15 კალენდარული დღით მეტი (ორიგინალი და ასლი);
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა.

ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ინდოეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ინდოეთში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.ერევანში (სომხეთის რესპუბლიკა) ინდოეთის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

სავიზო განაცხადის ფორმა ივსება შემდეგ ინტერნეტ ბმულზე: http://indianvisaonline.gov.in/visa/indianVisaReg.jsp

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

მოწვევა;
კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები;
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);
პენსიონერი (ცნობა და საპენსიო ანგარიშის ნომერი);
მოსწავლე/სტუდენტი ( ცნობა სასწავლებლიდან);
ფინანსური უზრუნველყოფა (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი და ა.შ);
ბილეთის და სასტუმროს ჯავშანი;
არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშობლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
საკონსულო მოსაკრებელი.
ტურისტული ვიზა–23800 სომხური დრამი;
კონფერენს ვიზა–47600 სომხური დრამი;
ბიზნეს ვიზა–71400 სომხური დრამი
სავალდებულოა განმცხადებელმა ბიომეტრიული მონაცემების აღების მიზნით პირადად შეიტანოს წარსადგენი საბუთები ქ.ერევანში ინდოეთის რესპუბლიკის საელჩოში.

ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ისრაელის სახელმწიფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ისრაელის სახელმწიფოში მიემგზავრებიან ტურისტული ან კერძო ვიზიტით, შეუძლიათ ქვეყანაში უვიზოდ შესვლა და იქ 90 დღემდე ყოფნა 180 დღიან პერიოდში.

მგზავრობისათვის აუცილებელია, რომ პირმა იქონიოს უკან დასაბრუნებელი ბილეთი და მოქმედი პასპორტი, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს შესვლიდან სულ მცირე 6 თვეს.

გარდა ამისა, მგზავრებს, ისრაელის სახელმწიფოს საზღვარზე, შეიძლება მოეთხოვოთ ჯანმრთელობის დაზღვევის, სასტუმროს ჯავშნის და ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დარჩენისთვის საკმარისი ფინანსური სახსრების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება.

უვიზოდ შესვლის ნებართვა არ იძლევა ისრაელის სახელმწიფოში მუშაობის უფლებას.
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია იტალიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება იტალიის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.თბილისში იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის განმავლობაში და მისი ასლი;
განმცხადებლის პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.ambtbilisi.esteri.it/Ambasciata_Tbilisi/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/
ქართული პირადობის მოწმობის ასლი;
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში;
იტალიის რესპუბლიკის მოქალაქისგან დამოწმებული მოწვევის ორიგინალი - ასლი. იმ შემთვევაში თუ მომწვევი მეუღლესთან ერთად ფლობს ქონებას, მოწვევას მეუღლეც აწერს ხელს;
მომწვევის პასპორტის ასლი;
მომწვევის უკანასკნელი სამი თვის ხელფასის ცნობა და მისი სამუშაო ხელშეკრულების ასლი ;
სტუდბილეთი , თუკი განმცხადებელი სწავლობს საქართველოში;
ცნობა სამსახურიდან ინგლისურ ენაზე;
ბოლო სამი თვის საბანკო ამონაწერი;
იტალიის მიმართულებით სრული ბილეთის ჯავშანი (ელექტრონული ბილეთი);
სასტუმროს ჯავშანი;
განაცხადის დამუშავების საფასური;
სამგზავრო/საემდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის, დაზღვევის მოქმედების ვადა უნდა იყოს ზედმეტი 15 კალენდარული დღით (ორიგინალი და ასლი).
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა. თუ მიემგზავრება მარტო ორივე მშობლის თანხმობა ნოტარიულად დამოწმებული;
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ/იტალიურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია კანადაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
სავიზო ინფორმაცია კანადაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება კანადაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) კანადის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ. 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან სავიზო დოკუმენტაციის წარდგენა ხდება კანადის სავიზო განაცხადების ცენტრში (CVAC). ცენტრის მუშაობას ახორციელებს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა საქართველოში. დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ვებ გვერდზე: http://www.vfsglobal.ca/Canada/Georgia/index.html

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

სავიზო განაცხადის ფორმა;
მოწვევა;
კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
პენსიონერი (ცნობა და საპენსიო ანგარიშის ნომერი);
მოსწავლე/სტუდენტი ( ცნობა სასწავლებლიდან);
ფინანსური უზრუნველყოფა (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი და ა.შ);
არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშბლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
ბილეთის და სასტუმროს ჯავშანი;
სამოგზაურო დაზღვევა;
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
ცნობა ნასამართლეობაზე ინგლისურად ნათარგმნი და დამოწმებული;
შესაბამისი საკონსულო მოსაკრებელი ( 100 კანადური დოლარი) შესაძლებელი გადახდილ იქნას საქართველოში TBC ბანკში(ანგარიშის ნომერი იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე; http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/visas/fees-frais.aspx?view=d), აღნიშნული ქვითარი თანდართული უნდა იქნას გადასაგზავნ საბუთებთან ერთად.
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ლატვიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ლატვიის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.თბილისში ლატვიის რესპუბლიკაში საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
სავიზო განაცხადის ფორმა (ივსება ონლაინ რეჟიმში საელჩოს ვებ გვერდზე: https://epak.pmlp.gov.lv/
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
მოქმედი ვიზების ასლები;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი რომელიც ფარავს მთლიანად მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
დახურული ბილეთის ჯავშანი (ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი);
საკონსულო მოსაკრებელი 35 ევრო;
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/ლატვიურ ენებზე ნოტარიუსის მიერ ნათარგმნი და დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
ფინანსური გარანტია (მაგ: ბანკიდან უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, ცნობა საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ).

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ლიტვის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ლიტვის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზები გაიცემა ქ.თბილისში ლიტვის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

სრულად შევსებული ელექტრონული ფორმა ონლაინ რეჟიმში შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://ge.mfa.lt/
პასპორტი, რომელიც ძალაშია მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში, ვიზის ამოწურვის შემდეგ და მისი ასლი.
ერთი ფერადი ფოტოსურათი თეთრ ფონზე ზომით 3,5X4,5 მმ, რომელიც შეესაბამება განმცხადებლის ამჟამინდელ ასაკს.
მოწვევა დამტკიცებული ლიტვის რესპუბლიკის მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ (გარდა რამოდენიმე ქვეყნის მოქალაქეების) ან მოწვევის 12 ციფრიანი კოდი.
სამედიცინო (ჯამრთელობის) სამოგზაური დაზღვევა მინიმალურ თანხაზე 30.000, რომელიც ძალაშია შენგენის ტერიტორიაზე მოგზაურობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მისი ასლი.
დოკუმენტი, რომელიც იძლევა გამომგზავრების ქვეყანაში ან იმ ქვეყანაში, რომლის რეზიდენად ან მოქალაქედ ითვლება უცხოელი დაბრუნების უფლებას ან მესამე ქვეყანაში გამგზავრების უფლება და მისი ასლი.
დამატებითი საბუთების მოთხოვნის შემთხვევაში (გამგზავრების მიზნის ან პირობების დამამტკიცებელი (მაგალითად კონტრაქტი), საცხოვრებლად აუცილებელი სახსრების ან მათი ლეგალურობის წყაროს დამადასტურებელი საბუთები (მაგალიტად ხელფასის ცნობა, ქვეყანაში დაბრუნების დამამტკიცებელი საბუთები (მაგალითად ორმხრივი ავიაბილეთები).
საკონსულოს დაუბრუნებელი მოსაკრებელი შეადგენს 35 ევროს, გადახდა წარმოებს ნაღდი ანგარიშსეორებით ევროში.
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა: მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა.
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.
სავიზო საკითხებზე მიღების საათები:
მოკლევადიანი ვიზების მისაღებად მოქალაქემ უნდა მიმართოს წინასწარი ჩაწერით შემდეგ ტელეფონზე (291 29 33), ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით 9:00–13:00;

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია პოლონეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება პოლონეთის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზები გაიცემა ქ.თბილისში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

სამგზავრო დოკუმენტი (პასპორტი), ფოტოსურათიანი გვერდის ქსეროასლით:
მინიმუმ სამი თვის მოქმედებით პოლონეთიდან/შენგენის ზონიდან დაგეგმილი გამომგზავრების მომენტიდან;
მინიმუმ 2 თავისუფალი გვერდით;
გაცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
შევსებული და ხელმოწერილი სავიზო ანკეტა(შევსებული პოლონურად ან ინგლისურად) http://www.tbilisi.polemb.net/
ბიომეტრული ფოტოსურათი (3,5 x 4,5);
სავიზო მოსაკრებელი 35 ევრო;
სამედიცინო დაზღვევა მინიმუმ 30 ათასი ევროს ოდენობის, რომელიც მოქმედებს მთელ შენგენის ზონაში ქსეროასლით.
ცნობა სამუშაო ადგილიდან (ნათარგმნი ინგლისურ ან რუსულ ენაზე);
ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთი იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი ოჯახის წევრთან ერთად მიემგზავრება (მაგ: ქორწინების მოწმობა, დაბადების მოწმობა (ნათარგმნი ინგლისურად ან რუსულად ქსეროასლით);
არასრულწოვანის გამგზავრების შემთხვევაში, მშობლების ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა (ნათარგმნი ინგლისურად ან რუსულად ქსერო ასლით);
შემავსებელი, მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტები, როგორებიცაა:
გამგზავრების მიზანი:
მოსაწვევი ფიზიკური პირისაგან ორიგინალი (დამტკიცებული ვოევოდის მიერ) ქსეროასლით;
მოსაწვევი იურიდიული პირისაგან ორიგინალი ან ფაქსით გამოგზავნილი (მონაცემები მომწვევი ფირმის/ორგანიზაციის შესახებ,
მოსაწვევი პირის მონაცემები, ჩასვლის მიზანი, ვიზიტის ხანგრძლივობა, ვინ დაფარავს მოწვეული პირის პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ყოფნის ხარჯებს);
პოლონეთში ტურისტული მომსახურების ნასყიდობის დამადასტურებელი საბუთი (ტურისტული ვიზის შემთხვევაში) ან სასტუმროს ჯავშანი;
საქმეთა სამინისტროს ან საელჩოს ნოტა;
ვოევოდის მიერ გაცემული სამუშაო ნებართვა უცოელისათვის (მუშაობის მიზნით),
ქმედითი ცნობა სკოლიდან ან უმაღლესი სასწავლებლიდან (სკოლაში ან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის მიზნით).
დროებითი საცხოვრებელი ადგილის/სასტუმროს მისამართი;
გამგზავრების, ყოფნისა და პოლონეთიდან ან შენგენის ზონიდან გამომგზავრებისათვის საჭირო ფინანსური საშუალების ფლობა;
მზადყოფნა, რომ ვიზის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ დატოვოთ შენგენის ტერიტორია;

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია პორტუგალიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება პორტუგალიის რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

მოკლევადიანი–90 დღემდე ვიზა გაიცემა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს მიერ, ხოლო გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) პორტუგალიის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ.

ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00-დან 18:00 სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0 900 007 001 გვარისა და პასპორტის ნომრის მითითებით. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე, სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/UB__Visabestimmungen.html;
წინა პასპორტის, ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
მასპინძლის მოწვევა , ნოტარიალურად ან სხვა ოფიციალური გზით დამოწმებული ხელმოწერით და ასევე მასპინძლის მხრიდან ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ ცნობა თარგმანთან ერთად, იმ შემთხვევაში, თუ საკუთარი სახსრები არ არის საკმარისი. ამ უკანასკნელის არარსებობის შემთხვევაში: დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ განმცხადებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს(მაგ: ცნობა დანზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის , წლიური ბრუნვის შესახებ;
გამგზავრების მიზნიდან გამომდინარე ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთების ორიგინალი და ერთი ასლი(მაგ. დაბადების მოწმობები, ქორწინების მოწმობები თარგმანთან ერთად);
ნაცნობობის დამადასტურებელი საბუთები(მაგ. ფოტოები; შესაბამის შემთხვევაში: მომწვევი პირის ქვეყანაში ყოფნის უფლების ასლი).
სამშობლოში დაბრუნების მოტივაცია თქვენი ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე:
ქორწინების მოწმობის, შესაბამის შემთხვევაში განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის მითითებით , სტუდენტის დამადასტურებელი მოწმობა , სამეწარმეო რეესტრის ცნობა წლიური ბრუნვის მითითებით, უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის;ცნობა და ა.შ. + თარგმანი;
ბოლო 3 თვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან , ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის(ორიგინალი და ასლი)–15 დამატებითი დღე;
განაცხადის დამუშავების საფასური 35 ევროს ოდენობით;
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება, ორივე მშობელი პასპორტით ან პირადობის მოწმობით (+ ერთი ასლი) პირადად უნდა გამოცხადდესსაელჩოში და წარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობა;
ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთან ერთად.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია რუმინეთში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება რუსეთის ფედერაციაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (კერძო, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.თბილისში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

1 სავიზო განაცხადის ფორმა (ივსება ელექტრონული ვერსია შემდეგ მისამართზე http://evisa.kdmid.ru/)
ფოტო 3x4 გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე
პასპორტი ვიზის მოქმედების გასვლიდან მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე
მოწვევა დამოწმებული რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
მომწვევი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (რუსეთის ფედერაციაში გადაადგილებისათვის განკუთვნილი პასპორტი)
სავიზო მოსაკრებელი:
ერთჯერადი-50 აშშ დოლარი (4-20 სამუშაო დღემდე)
ერთჯერადი-100 აშშ დოლარი (1-3 სამუშაო დღემდე)
ორჯერადი-80 აშშ დოლარი (4-20 სამუშაო დღემდე)
ორჯერადი-160 აშშ დოლარი (1-3 სამუშაო დღემდე)

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია საბერძნეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება საბერძნეთის რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათს, სამშაბათს და ხუთშაბათს 09:00 -დან 17:00 სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0 900 007 030.

საბერძნეთის რესპუბლიკის საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე, ასევე, პასპორტის მთავარი გვერდისა და წინა ვიზების ასლი ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა +1 ასლი;
ლათინური შრიფტით სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.greekembassy.ge/?Consular_Office:Useful_Information
2 ფერადი ფოტოსურათი 3X4, სასურველია ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადაღებული;
ბილეთის ჯავშანი + 1 ასლი;
სასტუმროს ჯავშანი +1 ასლი;
სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის( ორიგინალი და ასლი)+1 ასლი;
მომწვევი პირის კავშირი განმცხადებელთან, დადასტურება სამსახურებრივი კავშირის, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ( ჩაწერა ოჯახური შემადგენლობის საბუთში, საბერძნეთში მყოფი ნათესავის დროებითი ბინადრობის მოწმობის დამოწმებული დოკუმენტი) + 1 ასლი
მომწვევი პირის გადამხდელუნარიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში, თუ საქმე ეხება ბიზნეს მოწვევას, წარმოდგენილ უნდა იქნას თანამშრომლობის ხელშეკრულება, წლიური შემოსავალი, ცნობა საგადასახადოდან როგორც მომწვევის ასევე განმცხადებლის. სხვა შემთხვევაში ცნობა სამსახურიდან + 1 ასლი
უძრავი ქონების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, საბანკო ანგარიში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში + 1 ასლი
სტუდენტებმა ცნობა სასწავლებლიდან + 1 ასლი;
არასრულწლოვანთა შემთხვევაში, ორივე მშობლის თანხმობა ან მარტოხელა დედობის დამადასტურებელი დოკუმენტი + 1 ასლი;
ცნობა სამსახურიდან ინგლისურად თანამდებობის და ხელფასის მითითებით
საბანკო ამონაწერი უკანასკნელი 6 თვის;

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
ვიზა გაიცემა ქ.კიევში (უკრაინა) სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
განმცხადებლის პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
სავიზო განაცხადის ფორმა
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე
საკონსულო მოსაკრებელი 65 აშშ დოლარი;
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);p
ფინანსური უზრუნველყოფა (მაგ; საბანკო ამონაწერი და აშ.);
ბილეთის ჯავშანი;
სამგზავრო/საემდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის(ორიგინალი და ასლი);
დოკუმენტაცია რომელიც ადასტურებს მგზავრობის მიზანს და ხანგრძლივობას;
სამხრეთ აფრიკის მოქალაქისგან მოწვევის ორიგინალი + ასლი, მიმწვევის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის ასლი;
მოწვევაში უნდა იქნას მითითებული შემდეგი ინფორმაცია:
საკონტაქტო ინფორმაცია
დასტური იმისა ,რომ მიმწვევი თავის თავზე იღებს მგზავრობიდ ხარჯებს.
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა: მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა.
ყველა ქართულენოვანი საბუთი უნდა იქნას წარმოდგენილი თარგმანთნ ერთად უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია საფრანგეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება საფრანგეთის რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 -დან 18:00 სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0 900 007 033 გვარისა და პასპორტის ნომრის მითითებით. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე, გაცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში და უნდა შეიცავდეს 2 თავისუფალ გვერდს. ასევე, პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
წინა პასპორტის, ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
პირადობის მოწმობა + 1 ასლი;
1 ფოტოსურათი 3X4;
ბილეთის ჯავშანი;
ინგლისურ ან ფრანგულ ენაზე, სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა http://www.ambafrance-ge.org/;
სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის (ორიგინალი და ასლი);
მოწვევა საფრანგეთიდან კომპანიისა თუ ორგანიზაციის მიერ, მოლაპარაკებებში, კონფერენციებსა თუ სავაჭრო ან საქმიანი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობის მისაღებად + 1 ქსეროასლი; ასევე, მიმპატიჟებელი ორგანიზაციის მიერ ბინისა და მგზავრობის ხარჯების თავის თავზე აღება ან ცნობა ბანკიდან (პირადი ან დამფინანსებელი კომპანიის საბანკო ანგარიშის ბოლო 3 თვის ამონაწერი);
სასტუმროს ჯავშანი;
ცნობა სამუშაო ადგილიდან (სტუდენტებისთვის ცნობა სასწავლებლიდან)
არასრულწლოვანებმა (18 წლამდე) უნდა წარმოადგინონ მშობლების ნებართვა და დაბადების მოწმობა, ორივე დოკუმენტი ფრანგულად ან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული. ნებართვაში უნდა ფიგურირებდეს მოგზაურობის ქვეყანა და თარიღები);
სავიზო მოსაკრებელი შეადგენს 35 ევროს ექვივალენტს ლარებში (საელჩოს გაცვლითი კურსის მიხედვით;
ყველა ქართული საბუთი ბარდება ინგლისურ ან ფრანგულ თარგმანთნ ერთად

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ტაილანდის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ტაილანდის სამეფოში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.ერევანში(სომხეთის რესპუბლიკა)ტაილანდის სამეფოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.thaiconsulate.am/visa.html
მოწვევა;
კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები;
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული(უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);
პენსიონერი(ცნობა და საპენსიო ანგარიშის ნომერი);
მოსწავლე/სტუდენტი( ცნობა სასწავლებლიდან);
ფინანსური უზრუნველყოფა (მაგ: ბანკიდან უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი და ა.შ);
ბილეთის და სასტუმროს ჯავშანი;
არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშბლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
საკონსულო მოსაკრებელი 80 აშშ დოლარი (ერთჯერადი ვიზა)

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია უზბეკეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
უზბეკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.uz/

საქართველოს მოქალაქეებს უზბეკეთის რესპუბლიკაში შესასვლელად და ყოფნისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია უკრაინაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.ua

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია უნგრეთში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება უნგრეთში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

C ტიპის ვიზა (90 დღემდე-მოკლევადიანი) გაიცემა ქ.თბილისში ლატვიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

გრძელვადიანი ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე) გაიცემა ქ.თბილისში უნგრეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

შესაბამისი საკონსულო მოსაკრებელი.
საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
სავიზო განაცხადის ფორმა (ივსება ონლაინ რეჟიმში საელჩოს ვებ-გვერდზე: https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/Default.aspx?)
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
მოქმედი ვიზების ასლები;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი რომელიც ფარავს მთლიანად მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
დახურული ბილეთის ჯავშანი(ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული-შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი).
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/ლატვიურ/უნგრულ ენებზე ნოტარიუსის მიერ ნათარგმნი და დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
ფინანსური უზრუნველყოფა (მაგ: უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, ცნობა საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ და ა.შ.).

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ფინეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ფინეთის რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

მოკლევადიანი–90 დღემდე ვიზა გაიცემა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს მიერ, ხოლო გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა ქ.კიევში (უკრაინა) ფინეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ.

ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 -დან 18:00 სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0900 007 001 გვარისა და პასპორტის ნომრის მითითებით. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე, სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/UB__Visabestimmungen.htm;
წინა პასპორტის, ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
მასპინძლის მოწვევა , ნოტარიალურად ან სხვა ოფიციალური გზით დამოწმებული ხელმოწერით და ასევე მასპინძლის მხრიდან ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ ცნობა თარგმანთან ერთად, იმ შემთხვევაში, თუ საკუთარი სახსრები არ არის საკმარისი. ამ უკანასკნელის არარსებობის შემთხვევაში: დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ განმცხადებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს. მაგალითად: ცნობა დანზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის, წლიური ბრუნვის შესახებ;
გამგზავრების მიზნიდან გამომდინარე:
ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთების ორიგინალი და ერთი ასლი: მაგ. დაბადების მოწმობები, ქორწინების მოწმობები თარგმანთან ერთად;
ნაცნობობის დამადასტურებელი საბუთები მაგ.ფოტოები; შესაბამის შემთხვევაში: მომწვევი პირის ქვეყანაში ყოფნის უფლების ასლი;
სამშობლოში დაბრუნების მოტივაცია თქვენი ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე:
ქორწინების მოწმობის , შესაბამის შემთხვევაში განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის მითითებით , სტუდენტის დამადასტურებელი მოწმობა, სამეწარმეო რეესტრის ცნობა წლიური ბრუნვის მითითებით, უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის;ცნობა და ა.შ. + თარგმანი;
ბოლო 3 თვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან , ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის ( ორიგინალი და ასლი)–15 დამატებითი დღე;
განაცხადის დამუშავების საფასური 35 ევროს ოდენობით;
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება, ორივე მშობელი პასპორტით ან პირადობის მოწმობით (+ერთი ასლი) პირადად უნდა გამოცხადდეს საელჩოში და წარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობა;
ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთან ერთად;
შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია შვედეთის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება შვედეთის სამეფოში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

C ტიპის ვიზა(90 დღემდე-მოკლევადიანი)გაიცემა ქ.თბილისში ლატვიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

გრძელვადიანი ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე) გაიცემა ქ.კიევში (უკრაინა) შვედეთის სამეფოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
მოწვევა (კერძო ვიზიტის დროს), დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ;
სავიზო განაცხადის ფორმა(ივსება ონლაინ რეჟიმში საელჩოს ვებ გვერდზე https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/Default.aspx?);
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი რომელიც ფარავს მთლიანად მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი)
დახურული ბილეთის ჯავშანი (ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის).
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული -შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი).
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/ლატვიურ ენებზე ნოტარიუსის მიერ ნათარგმნი და დამოწმებული(უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით).
ფინანსურიუზრუნველყოფა (მაგ. უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი, საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ ცნობა და ა.შ.).

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია შვეიცარიის კონფედერაციაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება შვეიცარიის კონფედერაციაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.თბილისში შეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საკონსულო მოსაკრებელი 35 ევრო;
საელჩოში საბუთების ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ;
სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.eda.admin.ch/tbilisi;
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 3 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
მოქმედი ვიზების ასლები;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროსი რომელიც ფარავს მთლიანად მთელ შენგენის სივრცეს (ორიგინალი და მისი ასლი);
დახურული ბილეთის ჯავშანი(ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
თუ გიწვევთ ნათესავი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: დაბადების მოწმობა ნოტარიულად დამოწმებული შესაძებელია დოკუმენტის აპოსტილი იქნას მოთხოვნილი);
ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურ/გერმანულ/იტალიურ/ფრანგულ ენებზე ნოტარიუსის მიერ ნათარგმნი და დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);
ფინანსური გარანტია (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი , საკრედიტო ბარათის და საბანკო ანგარიშის შესახებ ცნობა).
მოწვევის წერილი ხელმოწერილი მომწვევი პირის მიერ, უნდა იქნას წარმოდგენილი:
მისაწვევი პირის სახელი გვარი, დაბადების თარიღი ,პასპორტის ნომერი;
შვეიცარიაში/შენგენის ზონაში დარჩენის ვადის ხანგრძლივობა და შვეიცარიაში/შენგენის ზონაში შესვლის თარიღი;
მისაწვევ და მიწვეულ პირს შორის არსებული ურთიერთობის განმსაზღვრელი დოკუმენტი;
დასტური იმისა, თუ ვინ დაფარავს მგზავრობის და განთავსების ხარჯებს, თუ ხარჯებს ფარავს მიმწვევი პირი, მაშინ უნდა იქნას წარმოდგენილი მისი ცნობა სამსახურიდან და წერილი დამსაქმებლისგან;
ვალდებულება იმისა, რომ მიწვეული პირი ვიზის ვადის გასვლამდე დროულად დატოვებს შვეიცარიას/შენგენის ზონას;
აღნიშნული საბუთები შეიძლება იქნას გადმოგზავნილი ან ფაქსით ან ინტერნეტ ფოსტის საშუალებით;
მიმწვევი პირის შვეიცარიის ეროვნული პასპორტის ასლი (სურათიანი გვერდის ასლი) და თუ შესაძლებელია მიმწვევის ქორწინების მოწმობის ასლი

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ჩეხეთის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ჩეხეთის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა(ტურისტული, საქმიანი და ა.შ). სავიზო განაცხადი და თანდართული დოკუმენტაცია განმცხადებელმა პირადად უნდა წარადგინოს ქ.თბილისში ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურში.

2015 წლის 7 აპრილიდან საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც სურს გაემგზავროს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, პირდაპირ უნდა მიმართოს სავიზო განაცხადის მიღების ცენტრს.


საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
განმცხადებლის პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა);
პირადობის მოწმობის ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
ჩეხეთის რესპუბლიკის მოქალაქისგან ან მუდმივი რეზიდენტი უცხოელისგან დამოწმებული მოწვევის ორიგინალი-ასლი.იმ შემთვევაში თუ მომწვევი მეუღლესთან ერთად ფლობს ქონებას, მოწვევას მეუღლეც აწერს ხელს.;
მომწვევის პასპორტის ასლი;
მომწვევის უკანასკნელი სამი თვის ხელფასის ცნობა და მისი სამუშაო ხელშეკრულების ასლი;
სტუდბილეთი, თუკი განმცხადებელი სწავლობს საქართველოში;
ცნობა სამსახურიდან ინგლისურ ენაზე;
საბანკო ამონაწერი ბოლო ექვსი თვის;
თბილისი-პრაღა-თბილისის მიმართულებით სრული ბილეთის ჯავშანი;
სასტუმროს ჯავშანი;
განაცხადის დამუშავების საფასური: 35 ევრო;
სამგზავრო/სამედიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის, დაზღვევის მოქმედების ვადა უნდა იყოს 15 კალენდარული დღით მეტი (ორიგინალი და ასლი);
იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა;
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.
სავიზო განაცხადის განხილვის ვადაა 15 სამუშაო დღე.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სავიზო ინფორმაცია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს
საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზები გაიცემა ქ.თბილისში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ: http://ge.china-embassy.org/eng/lsyw/

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი: სავიზო განაცხადის ფორმა;
პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
მოქმედი ვიზების ასლები;
სამოგზაურო დაზღვევა არანაკლებ 30 000.00 ევროს მოცულობის ფარგლებში (ორიგინალი და მისი ასლი);
დახურული ბილეთის ჯავშანი(ორიგინალი და ასლი ელექტრონული ბილეთის);
სასტუმროს ჯავშანი;
გამგზავრების, ყოფნისა და ჩინეთის ზონიდან გამომგზავრებისათვის საჭირო ფინანსური საშუალების ფლობა.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

სასარგებლო ინფორმაციები ვიზის მისაღებად


საკონსულოს უმეტესობა საქართველოში ითხოვს სააპლიკაციო ფორმების შევსებასა და სხვა უამრავ დოკუმენტაციას, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში დამაბნეველია უცხო ქვეყანაში გამგზავრების მსურველთათვის . აპლიკაციის ფორმების შევსებისა და დოკუმენტაციის მომზადევის სისწორე, მასში მითითებული ინფომაციის სუზუსტე უმეტესწილად გავლენას ახდეს ვიზის მიღებაზე. აქედან გამომდინარე, სააპლიკაციო ფორმები და დოკუმენტაციის მომზადება მეტად მნიშვნელოვანია!

ქვემოთ გაშლილია ამ ორი საკითხის შესახებ დეტალები. თუმცა მანამდე მინდა შეგახსენოთ, რომ Free Travel LTD-ის ჯგუფი მომხმარებლებს სთავაზობთ:
✔ უფასო სავიზო საინფორმაციო მომსახურებას ნებისმიერი ქვეყნის ვიზის მისაღებად
✔ უფასო სატელეფონო კონსულტაციას; ✆ +995 599 479955
✔ სააპლიკაციო ფორმები და გასაუბრების დღის დანიშვნა;
✔ საბუთების გადახედვა;
✔ სამოგზაურო დაზღვევა;
✔ სასტუმროსა და ბილეთის ჯავშანი / ტურისტული პაკეტი;
✔ სრული სავიზო მომსახურება;

განვიხილოთ საბუთების ჩამონათვალი, რომლებსაც საკონსულო ითხოვს ხოლმე ტურისტული ან კერძო ვიზისთვის.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
- ტურისტული ვიზა შენგენის ზონაში შემავალი ქვეყნის ტერიტორიაზე მაქსიმუმ 90 დღე დარჩენის უფლებას გაძლევთ!
- ტურისტული ვიზა ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოში ძირითადად გაიცემა 10 წლის ვადით!
- ტურისტული ვიზა დიდი ბრიტანეთის საკონსულოში გაიცემა მინიმუმ 6 თვის ვადით!
- ტურისტული ვიზა კანადის საკონსულოში გაიცემა მინიმუმ 6 თვის ვადით და ხშირ შემთხვევაში !
- საბუთების არასრულყოფილი სახით წარმოდგენა არის განაცხადის მიღებაზე უარის თქმის მიზეზი! ასეთ შემთხვევაში განმცხადებელმა ხელახლა უნდა შეათანხმოს განაცხადის შემოტანის თარიღი და საათი.
- ყალბი, ან გაყალბებული საბუთების წარმოდგენა არის ვიზაზე უარის თქმის მიზეზი.
- ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა საბუთი განმცხადებელმა უნდა შემოიტანოს დათქმულ დროს მოთხოვნილი ფორმით. საელჩო არ იღებს ვალდებულებას, გამოიყენოს შეთანხმების გარეშე ფაქსით ან ელ. ფოსტით გამოგზავნილი საბუთები.
- ყველა ქართულ ენაზე წარმოდგენილი დოკუმენტი ნათარგმნი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად!!!
- საბუთი შეიძლება გაცემული იყოს ვიზის მოთხოვნამდე მაქსიმუმ ერთი თვითადრე!!!
- საელჩო იტოვებს დამატებითი საბუთების მოთხოვნის უფლებას!!!

1.რას ამოწმებს საელჩო? რა საბუთები უნდა წარმოადგინოთ?
1.1 ერთი სრულყოფილად შევსებული ანკეტა (ინგლისურ ენაზე ან იმ ქვეყნის ნაციონალურ ენაზე, რომლის საკონსულოშიც შედიხართ);

2.საელჩო ამოწმებს პირად მონაცემებს:
2.1 პასპორტი, რომელიც არ უნდა იყოს 10 წელზე ძველი და რომელსაც მოქმედების ვადა სულ მცირეკიდევ 6 თვე და მინიმუმ ორი თავისუფალი გვერდი აქვს, ასევე ამავე პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდის ასლი;
2.2 ძველი პასპორტი ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების გვერდების ასლებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
2.3 ფოტოსურათი :
*ორი ბიომეტრული 3.5X4.5 (გადაღებული ბოლო ერთი წლის განმავლობაში) შენგენის, დიდიბრიტანეთისა და კანადის აპლიკაციის შემთხვევაში
*5X5 ზე ამერიკის საკონსულოს აპლიკაციის შევსებისათის. არ არის საჭირო დაბეჭდილი,საკმარისია მხოლოდ CD-ზე ჩაწერილი

3.საელჩო ამოწმებს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ფინანსურ უზრუნველყოფას:
3.1 სამსახურის ცნობა
*დაწერილი იყოს ორგანიზაციის ბლანკზე,
*დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ხელმძღვანელის ან პერსონალზე პასუხისმგებელი პირისხელმოწერითა და ბეჭდით.
*დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას განმცხადებლის სამსახურეობრივი პოზიციისშესახებ,
*რამდენს შეადგენს მისი ყოველთვიური შემოსავალი დარიცხვით ან დარიცხვის გარეშე.(საშემოსავლოს ჩათვლით თუ მის გარეშე)
*მისმა ბოლო ექსვსი თვის მანილზე შემოსავალმა რამდენს შეადგინა, თანხის სრული რაოდენობა.
*თუ რომელი წლიდან მუშაობს ამ სამსახურში,
*ერიცხება თუ ხელზე იღებს ხელფასს. თუკი ერიცხება , ცხრილის სახით ბოლო 6 თვის დასახელება და ხელფასების რაოდენობა.
3.2 დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ განმცხადებელი საკუთარი სახსრებით
დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს. მაგალითად: ცნობა დანაზოგის,
ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის შესახებ; ბოლო 3-6 თვის ამონაწერი სახელფასო
ანგარიშიდან;
3.3 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);
3.4 უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის ცნობა

4. ინდივიდუალური მეწარმისა და შპს შემთხვევაში:
4.1 კომპანიის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
4.2 კომპანიის ბოლო 3-6 თვის ბრუნვა
4.3 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);
4.4 ბუღალტრისაგან ან დირექტორისაგან გაცემული ცნობა დივიდენტის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

5. პენსიონერმა მოქალაქეებმა:
5.1 უნდა წარმოადგინონ საპენსიო წიგნაკი.
5.2 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი
ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა
შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს
თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში);

6. იმ შემთხვევაში თუ აპლიკანტს აფინანსეფს სხვა პირი, ამ პირმა უნდა წარმოადგინოს:
6.1 დაფინანსების წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ადამიანი უფინანსებს აპლიკანტს, ავიაბილეთით,
სასტუმროს, კვების , ვიზის საფასურსა და სხვა ყველა ხარჯებს.
6.2 ნათესაობის დამადასტურებელი მოწმობა, იმ შემთქვევაში თუკი დამფინანსებელი აპლიკანტის და,
ძმა, დედა, მამა, შვილი, ბებია, ბაბუა, ბიძა ან მსგავსი ნათესავია.
6.3 სამსახურის ცნობა
* დაწერილი იყოს ორგანიზაციის ბლანკზე,
* დამოწმებული უნდა იყოს კომპანიის ხელმძღვანელის ან პერსონალზე პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერითა და ბეჭდით.
* დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას განმცხადებლის სამსახურეობრივი პოზიციის
შესახებ,
* მისმა ბოლო ექსვსი თვის მანილზე შემოსავალმა რამდენს შეადგინა, თანხის სრული რაოდენობა.
* თუ რომელი წლიდან მუშაობს ამ სამსახურში,
*ერიცხება თუ ხელზე იღებს ხელფასს.თუკი ერიცხება , ცხრილის სახით ბოლო 6 თვის დასახელება და ხელფასების რაოდენობა. საბუთი შეიძლება გაცემული იყოს ვიზის მოთხოვნამდე მაქსიმუმ ერთი თვითადრე.
6.4 დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ დამფინანსებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს აპლიკანტის მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს. მაგალითად: ცნობა დანაზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის შესახებ; ბოლო 3-6 თვის ამონაწერი სახელფასო ანგარიშიდან;
6.5 ფინანსური გარანტია; შენგენის ვიზის მოთხოვნისას მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს საკმარისი ფინანსური სახსრები. შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნისას თქვენი თანხის ოდენობა უნდა შეადგენდეს 1 დღეზე მინიმუმ100 დან 150ევრომდე. ცნობა ბანკიდან, რომელიც ადასტურებს თანხის არსებობას განმცხადებლის პირად ანგარიშზე (ნებისმიერ ვალუტაში); 6.6 უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის ცნობა

7.მოწვევის შემთხვევაში, როდესაც აპლიკანტს იწვევს სხვა უცხო ქვეყანაში მყოფი პირი:
7.1 სავალდებულოა მოწვევის ორიგინალი წერილი
7.2 ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი მოწმობა, იმ შემთხვევაში თუ მომწვევი პირი არისაპლიკანტის დედა, მამა, და, ძმა, შვილი, ბიძა ან ასე შემდეგ.
7.3 ავსტრიაში წამსვლელთათვის, შვეიცარიის საკონსულოში უნდა გქონდეთ, როგორც მოწვევის ამობეჭდილი ვარიანტი, ასევე უნდა იყოს მომწვევის მიერ გადაგზავნილი ელექტრონული ფოსტით აუცილებლად შემდეგ მისამართზე tif.visatiflis@eda.admin.ch
7.4 ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძო მოწვევით გამგზავრების მსურველთათის აუცილებელია მოწვევის ორიგინალი I -134

8.სტუდენტებმა ან სკოლის მოსწავლეებმა: უნდა წარადგინონ სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა.

9.საელჩო ამოწმებს გამგზავრების მიზანს:
9.1 სასტუმროს რეზერვირების დასტური (მყარი ჯავშანი არ არის აუცილებელი); რომელშიც მითითებულია სასტუმროს მისამართი და ტელეფონის ნომერი, სასტუმროში თქვენი დარჩენის პერიოდი და სახელი/გვარი; მხოლოდ ჩეხეთის საკონსულო ითხოვს ვინასწარ გადახდილ სასტუმროს ვაუჩერს.
9.2 სამგზავრო ბილეთის რეზერვირების დასტური , სავალდებულოა დახურული ორი გზის თარიღით (მყარი ჯავშანი არ არის აუცილებელი);

10. საელჩო ამოწმებს სამედიცინო დაზღევის არსებობას:
10.1 კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული ავადმყოფობის სამოგზაურო დაზღვევის ორიგინალი და ერთი ასლი (მინიმუმ 30.000 ევროს ოდენობის), რომელიც მოქმედებს შენგენის ყველა სახელმწიფოში ვიზიტის მთელი პერიოდის განმავლობაში გამგზავრებისა და გამომგზავრების დღეების ჩათვლით; თითო დღის საფასური გახლავთ 1 ლარი.
მაგალითად თუკი მიემგზავრეით 14 დღით მისი საფასური იქნება 14 ლარი. 10.2 ჩამონათვალი საკონსულოები ითხოვს, გამგზავრების თარიღებს დამათებული +1 +15 დღე. მაგალითად თუკი მიემგზავრებით 5 ივლისიდან 10 ივლისამდე, თქვენი ქვეყანაში ყოფნის ხანგრძლივობა გამოდის 6 დღე, სამოგზაურო დაზღვევა უნდა იყოს გამოწერილი 4 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით და სრული დღეების რაოდენობა გამოდის 22 დღე. ა) საფრანგეთი ბ) ლატვია გ) უნგრეთი დ) ჩეხეთი ე)
10.3 ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საკონსულოებში სამოგზაურო დაზღვევა სავალდებულო არ არის.

11. საელჩო ამოწმებს სამშობლოში დაბრუნების მოტივაციას საქართველოში თქვენი ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე:
11.1 ქორწინების მოწმობის, შესაბამის შემთხვევაში განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
11.2 არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
11.3 განქორწინებულთათვის , საჭიროა განქორწინების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;

12. შესაბამის შემთხვევაში: თანდართული წერილი, სადაც თქვენ აღწერთ საქართველოში თქვენს პირად მდგომარეობასა და სამომავლო გეგმებს (ინგლისურ ენაზე).

13. 18 წლამდე ასაკის ბავშვების განაცხადის შემთხვევაში საჭიროა ასევე შემდეგი
13.1 თანხმობა მშობლისაგან , რომ * ორივე მშობელი თანახმაა რათა შვილი გაემგზავროს საზღავრგარეთ დამოუკიდებლად. * ან მესამე პირზე მინდობით, თანხმანი არიან მესამე პირმა გაიყვანოს საზღვარ გარეთ
13.2 ორივე მშობელი პასპორტით ან პირადობის მოწმობით (+ ერთი ასლი) პირადად უნდა გამოცხადდეს ვიზების განყოფილებაში, წარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობის ორიგინალი (+ ასლი) და ხელი მოაწეროს შვილის სავიზო განაცხადზე.
13.3 არასრულწლოვანის აპლიკაციას აუცილებლად ხელს უნდა აწერდეს ორივე მშობელი.
13.4 იმ შემთხვევაში თუ სასამართლომ, ან მინდობილობით პასუხისმგებლობა გადაეცა ერთ-ერთ მშობელს ან საერთოდ მესამე პირს, აპლიკაციას ხელს აწერს კანონიერი მეურვე.

14. საკონსულოს მოსაკრებელი:
14.1 ამერიკის შეერთბული შტატების აპლიკაციის DS 160 ის საფასური გახლავთ 160 ამერიკული დოლარი კურსით ლარში, რომელსაც იხდით საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილეალში. გადახდამდე წინასწარ გიბეჭდავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ვებ.გვერდიდან გადახდიშ ინვოისს, მის საფუძველზე უნდა იქნას მიმდინარე ან მომდენო დღეს გადახდილი ეს ქვითარი. თარიღის დანიშვნის შემდეგ, საბუთებში აუცილებლად უნდა იდოს საქართველოს ბანკის გადახდის ქვითარიც!
14.2 დიდი ბრიტანეთის საკონსულოს მოსაკრებელი გახლავთ 225 ამერიკული დოლარი იმ შემთქვევაში თუკი ითხოვთ დიდი ბრიტანეთის ვიზის მიღებას დაჩქარებული წესით, თანხას ემატება 120 ბრიტანული ფუნტი.
14.3 კანადის აპლიკავიის საფასური არის 100 კანადური დოლარი, რომელიც აუცილებლად გადახდილი უნდა იყოს თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილეალში. ასევე, ემატება 215 ლარი ვიზების მომსახურების სააგენტოსი.
14.4 შენგენის წევრი უმეტესი ქვეყის მოსაკრებელი გახლავთ 35 ევრო, რომელსაც უმეტეს საკონსულოებში იხდით ლარის კურსით ან ევროში 14.5 სერვის ცენტრის მომსახურების საფასური 28.50 ევრო, თუკი მომსახურების სააგენტო ფარავს ამა თუ იმ საკონსულოს. ყველა ქართულ ენაზე წარმოდგენილი დოკუმენტი ნათარგმნი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად!!!

Free Travel ორიენტირებულია მომხმარებლების მაქსიმალურ კომფორტზე, ამის ერთ-ერთი დასტურია ისიც, რომ სააგენტოში თავმოყრილია სერვისების სრული სპექტრი, რაც შეიძლება დასჭირდეს კლიენტს ჩვენთან ვიზიტისას.

როგორ მოვემზადოთ სამოგზაუროდ?!ყველანი ველოდებით საზაფხულო არდადეგებსა და შვებულებას. გადაღლილი და გადატვირთული წლის შემდეგ, ყველას გვინდა, რომ დასვენების ეს მოკლე დრო საუკეთესო და დაუვიწყარი იყოს თითოეული ჩვენთაგანისათვის.

ზოგს უყვარს დასვენება თავისთვის, ზოგს კი უმეტესად ხიბლავს გზა და მოგზაურობა. ზოგს ზღვა და ქვიშა და ა.შ. როგორც არ უნდა იყოს, მოგზაურობა მოითხოვს გარკვეულ მზადებასა და მზადყოფნას. თუ არ იცით სად და როგორ მიდიხართ მაშინ ამის დასადგენად და ჩამოსაყალიბებლად ეს რჩვები დაგეხმარებათ.

შეარჩიეთ გასაჩერებელი ადგილი
შეისწავლეთ ყველაფერი თუ სად უნდა გაჩერდეთ. რასთან არის ის ახლოს და რის გვერდით. არჩეული სასტუმრო შეადარეთ სხვებს. გაიგეთ, გექნებათ თუ არა არჩეულ სასტუმროში დამატებითი მომსახურებების საშუალება, როგორიცაა უფასო საუზმე. აირჩიეთ არა მხოლოდ პოპულარული კურორტები ხოლმე, არამედ გამაჯანსაღებელი დაწესებულებები, გათვლილი ფიზიკურ აქტივობასა და კემპინგურ ბანაკებზე.


ჩამოყალიბდით საქმიანობაზე
იმისათვის, რომ თქვენმა დასვენებამ განვლოს მხიარულად და დადებითი ემოციებით, თავიდანვე ჩამოყალიბდით თუ რისი გაკეთება გინდათ. ეს შეიძლება იყოს თუნდაც ის რითაც არასდროს დაკავებულხართ. შეგიძლიათ დაკავდეთ ექსტრემალური სპორიტაც ან ესტუმროთ სხვადასხვა მუზეუმებსა და სანახაობებს, ეს იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ქვეყნის ისტორიითა და კულტურით ხართ დაინტერესებული.
ან უბრალოდ წამოწვეთ რომელიმე ზღვის სანაპიროზე, დაისვენოთ, გაირუჯოთ და ისიამოვნოთ მზითა და ტალღებით!

დაადგინეთ გადაადგილების საშუალება და გზა
თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია მოგზაურობა თუ დასვენება? თუ დასვენება, მაშინ თვითმფრინავზე უკეთესი გადაადგილების საშუალება არ არსებობს. თუ მოგზაურობა, მაშინ შეეცადეთ, რომ კომბინირება მოახდინოთ ტრანსპორტების გამოიყენეთ: ავტომობილი, მატარებელი და თვითმფრინავიც.

გზაში თან წაიღეთ ყველაფერი აუცილებელი
პირველ რიგში თან იქონიეთ აუცილებლი წამლები, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ. არ დაგავიწყდეთ სათვალეები. მანქანით მოგზაურობისას საჭიროა რუქები და ასევე ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მანქანის საბუთები. ხშირად ადამიანებს ავიწყდებათ ჰიგიენისათვს საჭირო ნივთები, ნუ დაუშვებთ იგივე შეცდომას თქვენც. თან გქონდეთ ნომრები, რაზეც შეძლებთ დარეკვას გაუთვალისწინებელი სიტუაციის შექმნისას.

გისურვებთ ბედნიერ მოგზაურობასა და დასვენებას!

PS. ტურისტული სააგენტოს " Free Travel" - ის ჯგუფი დაგეხმარებათ შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი სასტუმრო, აპარტამენტი თუ ჰოსტელი. ოპერატორები გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას, რაც გაგიადვილებთ მარტივად იპოვოთ ოჯახური თუ ახალგაზრდული განთავსების ადგილი, აქტიური თუ ზედმეტად წყნარი და ა.შ.
სავიზოს

საქართველოს
ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

შპს „ფრი თრეველი“ გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!